Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Izvansudsko rješavanje sporova po pritužbi

U svrhu osiguranja zaštite prava potrošača, odnosno svake fizičke i pravne osobe koja ima prava i obveze po ugovoru o osiguranju, te korisnicima usluga distribucije osiguranja (u daljnjem tekstu: „Zainteresirane osobe“), Wüstenrot životno osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje sljedeće informacije:


Pritužba

Zainteresirane osobe iz ugovora o osiguranju imaju pravo podnijeti pritužbu Društvu koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja i izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.

Pritužbom se smatra izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane Zainteresiranih osoba iz ugovora o osiguranju koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja, odnosno izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju.


Pritužba može biti podnesena zbog sljedećih razloga:
 1. postupanja društva za osiguranje
 2. odluke društva za osiguranje u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 3. postupanja društva za osiguranje u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.
 
Način podnošenja pritužbe

Pritužba se podnosi i dostavljaju na sljedeće načine:
 • u pisanom obliku s naznakom: PRITUŽBA i to na:
 1. adresu sjedišta osiguratelja: Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb
 2. na adresu elektroničke pošte: prituzbe@wuestenrot-osiguranje.hr
 • u usmenom obliku kao izjava na zapisnik kod osiguratelja na adresi sjedišta: Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb.
 
Sadržaj pritužbe

Pritužba mora sadržavati:
 1. ime i prezime i adresu podnositelja koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 2. razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe
 3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja, odnosno osobe koja ga zastupa
 5. punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesen po punomoćniku.

Rok za podnošenje pritužbe

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.
Neovisno o navedenom roku Društvo će uzeti u obzir i pritužbe zaprimljene nakon proteka gore navedenog roka te će o tome obavijestiti podnositelja kada je to moguće.

Rok za odgovor na pritužbu

Društvo je dužno u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka pritužbe. Odgovor na pritužbu treba biti obrazložen i potpisan. Ako je pritužba podnesena elektroničkom poštom ili podnositelj to izričito traži, odgovor na pritužbu Društvo će poslati putem elektroničke pošte, uz poštivanje propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U iznimnim slučajevima ukoliko Društvo odgovor na pritužbu ne može dati unutar roka, dužno je obavijestiti podnositelja o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će Društvo  odgovoriti na pritužbu.

Izvansudsko rješavanje pritužbi kroz institut mirenja

Za sve sporove ili pritužbe koji proizlaze iz ugovora o osiguranju ili u vezi s njim i odnosa između Zainteresiranih osoba i Društva, što uključuje i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka ugovora o osiguranju, njegove povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, odnosno pritužbe podnesene od strane stranaka, drugih potrošača ili udruge potrošača na rad Društva, a koji nisu riješeni u izvansudskom postupku rješavanja pritužbi i sporova kod Društva, Društvo predlaže rješavanje kroz institut mirenja pri Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje na adresi Martićeva 71, 10000 Zagreb ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori na adresi Roosveltov trg 2, 10000 Zagreb, odnosno drugom centru za mirenje koji djeluje u Republici Hrvatskoj.

U slučajevima kada sporazumno rješavanje spora ne rezultira postizanjem mirnog rješenja izvansudskim putem, ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu