Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo Vam odgovoriti!

Informacije o obradi osobnih podataka

životno osiguranje d.d.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA – OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Wüstenrot životno osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), prepoznaje važnost zaštite privatnosti svih osobnih podataka, a posebice onih koje obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti. Ovaj dokument, koji se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, opisuje kako Društvo postupa s Vašim osobnim podacima od trenutka prikupljanja do arhiviranja istih, vodeći pri tome računa o svim relevantnim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, posebice o Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Uredba) te se primjenjuje kada Društvo djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka, odnosno gdje i kada Društvo određuje svrhe i načine obrade tih osobnih podataka.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu, a na temelju kojeg je utvrđen identitet fizičke osobe ili se može utvrditi.

Za potrebe ovog dokumenta obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ovaj dokument odnosi se na obradu osobnih podataka ugovaratelja, osiguranika, korisnika osiguranja, kao i (kada je primjenjivo) njihovih opunomoćenika, skrbnika, zakonskih zastupnika i nasljednika, članova obitelji osiguranika i/ili ugovaratelja osiguranja kada je to potrebno (primjerice, za dokazivanje srodstva). Za potrebe ovog dokumenta navedene osobe se nazivaju klijent/klijenti.

Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim informacijama vezano za postupanje Društva s Vašim osobnim podacima i kako biste u potpunosti bili svjesni Vaših prava na temelju propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 

1. Identitet i kontakt podaci voditelja obrade osobnih podataka i službenika za zaštitu osobnih podataka

 

1.1. Voditelj obrade i društvo koje je odgovorno za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka je Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb, OIB 10931821267. Društvo određuje prirodu, svrhu, sredstva i način obrade osobnih podataka te je kao voditelj obrade odgovorna da se Vaši podaci obrađuju u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 

1.2. Kontakt podaci Voditelja obrade: adresa sjedišta Voditelj obrade Heinzelova 33a, 10000 Zagreb, telefon +385 1 5005 850, telefaks +385 1 5005 869, e-mail info@wuestenrot-osiguranje.hr.

1.3. Imenovanog službenika za zaštitu osobnih podataka Društva možete kontaktirati putem adrese elektroničke pošte szop@wuestenrot-osiguranje.hr, putem telefaksa na broj +385 1 5005 869 ili poštom na adresu Wüstenrot životno osiguranje d.d. n/p Službenik za zaštitu osobnih podataka, Heinzelova 33a, 10000 Zagreb.

 

2. Svrhe obrade osobnih podataka

 

2.1. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo prvenstveno u svrhu poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, sklapanja i izvršavanja ugovora o životnom osiguranju između Vas kao klijenta i Društva kao osiguratelja. Osim u prethodno navedenu svrhu, Vaše podatke možemo obrađivati i u svrhu izvršenja naših zakonskih obveza, zaštite ključnih interesa ispitanika ili drugih fizičkih osoba, ostvarivanja naših legitimnih interesa te na temelju Vaše privole u svrhu za koju je privola dana.

2.2. Pojedine svrhe u koje Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke: 

izrada ponude osiguranja, sklapanje i izvršavanje ugovora o osiguranju, informiranje o proizvodima i uslugama Društva, upravljanje uplatama premije osiguranja i dugovanjima, sprječavanje i otkrivanje prijevara, pranja novca i financiranja terorizma, izvršavanje zakonskih obveza Društva i dr.

2.3. Sastavljanje ponude i sklapanje ugovora o životnom osiguranju moguće je samo ako možemo obrađivati Vaše osobne podatke. Ukoliko nam Vaše podatke ne želite dati, ne možemo s Vama ostvariti ugovorni odnos, niti izvršiti obveze iz već postojećeg.

2.4. Pojedine svrhe obrade Vaših osobnih podataka nisu neophodne za izvršenje ili ispunjenje ugovorne obveze pa je za takve obrade potrebna Vaša izričita suglasnost s obradom, o čemu ćete prethodno biti i upoznati. Suglasnost s obradom utemeljenom na privoli moguće je opozvati u svakom trenutku, a da isto ne utječe na ispunjenje obveza koje proizlaze iz našeg ugovornog odnosa.

2.5. U slučaju da Društvo želi obrađivati Vaše osobne podatke u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, prethodno će Vas informirati.

 

3. Pravne osnove za obradu osobnih podataka

 

3.1. Društvo Vaše podatke obrađuje po nekoliko različitih osnova u skladu s čl. 6. Uredbe:

za izvršavanje ugovora u kojem ste klijent ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. izrada ponude, obrada štetnog zahtjeva i sl.)

radi poštivanja pravnih obveza Društva (npr. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, regulative vezane uz razmjenu informacija o financijskim računima FATCA i CRS)

za potrebe legitimnih interesa Društva ili treće strane

po privoli danoj za točno određenu svrhu definiranu privolom (npr. za potrebe marketinga, istraživanje tržišta i sl.) 

3.2. Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi sastavljanja ponude na Vaš zahtjev i sklapanja i ispunjenja ugovora o životnom osiguranju su primjerice:

procjena može li se ponuda sastaviti i pod kojim uvjetima, odnosno može li se i pod kojim uvjetima mijenjati ugovor o životnom osiguranju 

prikupljanje i obrada podataka o zdravstvenom stanju osiguranika, o poslovima koje obavlja s ciljem utvrđivanja rizika koji preuzimamo osiguranjem osiguranika, određivanja visine premije i potreba reosiguranja

administriranje ponude i sve popratne dokumentacije vezane uz ponudu, a koja je nužna za ispunjenje svih ugovornih obveza

upravljanje promjenama matičnih i ugovornih podataka

kontinuirana skrb oko klijenata i njihovo informiranje

obrađivanje i rješavanje zahtjeva, prigovora i zamolbi klijenata 

obavještavanje o rokovima isteka, obvezama, mogućnostima i pogodnostima vezanim uz Vaše aktivne police životnog i/ili dopunskog osiguranja 

3.3. Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja naših pravnih obveza su primjerice:

propisane obveze Društva iz Zakona o osiguranju, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o računovodstvu, Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona

standardi usvojeni temeljem međunarodnih sporazuma u svrhu razmjene informacija o financijskim računima (FATCA i CRS regulativa i sl.)

obveza koje imamo prema nadležnim nadzornim tijelima poput Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, EOPA-e, Ureda za sprječavanje pranja novca, Agencije za zaštitu osobnih podataka itd.

obveza koja Društvo ima prema tijelima javne vlasti, kao što su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija (Porezna uprava) 

izvršavanje zadaće od javnog interesa (npr. dostava tijelima sudbene vlasti zbog vođenja kaznenih ili prekršajnih postupaka, dostava javnim bilježnicima i odvjetnicima radi vođenja parničnih i ostavinskih postupaka, itd.) 

usklađenost sa zakonskim i drugim propisima kao što su, primjerice, odbitci za porez na dohodak i socijalno osiguranje, obveze izvješćivanja i vođenja evidencija, revizije (vanjske i interne), usklađenost s inspekcijama upravnih tijela, ostvarenje zakonskih prava/pravnih lijekova, sudjelovanje u sudskim sporovima, upravljanje internim prigovorima i potraživanjima, istrage, provođenje dubinske analize i sl.

3.4. Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe naših legitimnih interesa su slučajevi kada Vaši pojedini interesi, prava i slobode nemaju prednost pred legitimnim interesom Društva ili treće strane te kada pojedinu obradu Vaših osobnih podataka možete razumno očekivati na temelju postojećeg odnosa s Društvom. primjerice:

otkrivanje, sprječavanje i razjašnjenje prijevara, pokušaja prijevara i drugih kaznenih ili prekršajnih djela te obavještavanje nadzornih tijela o sumnji na nezakonite radnje i prijetnju javnoj sigurnosti ovo bi bio

izravni marketing prema postojećim klijentima u svrhu ponude proizvoda iste ili druge vrste osiguranja

razmjena podataka unutar Wüstenrot grupe 

razvoj novih te prilagodbu postojećih proizvoda i sustava, migracija podataka radi osiguranja otpornosti i integriteta sustava, a samim time u širem smislu i obrađenih podataka

3.5. Ako za obradu Vaših osobnih podataka po prethodno navedenim pravnim osnovama ne postoji druga pravna osnova, prije početka obrade ishodit ćemo Vašu dobrovoljno danu suglasnost (privolu), sukladno čl. 6 st. 1 (a) Uredbe. Svaku privolu koju ste dali Društvu za obradu Vaših osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku. Od tog trenutka Društvo više neće vršiti obradu Vaših osobnih podataka koja se temeljila na privoli, ali to ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na temelju privole prije njezina povlačenja ili na obradu podataka za svrhe za koje privola nije potrebna.

3.6. Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke, a za što ćemo tražiti Vašu izričitu privolu su primjerice:

obrada podataka u marketinške svrhe (uspostavljanje kontakta, dostava ponuda i promotivnih materijala te obavještavanje o svim proizvodima i uslugama Društva i njegovih partnera putem telefona, elektroničke pošte, MMS-a, SMS-a, društvenih mreža ili pošte i sl.)

3.7. Obrada Vaših osobnih podataka nužna je za uspostavu našeg poslovnog odnosa, sklapanje i ispunjenje ugovora o životnom osiguranju prema čl. 6 st. 1. (b) Uredbe. Ako nam ne ustupite potrebne podatke, ugovorni odnos ne može se uspostaviti, a u slučajevima kada je isti već u tijeku, uskraćivanje potrebnih podataka će predstavljati kršenje ugovornih obveza i može biti razlog za raskid ugovora o životnom osiguranju.

3.8. Obrada osobnih podataka s ciljem izvršavanja zakonskih obveza Društva provodi se isključivo u zakonom ili regulatornim zahtjevima propisanom opsegu i u tim slučajevima nije potrebna Vaša privola.

3.9. Legitimni interesi kao osnova za obradu osobnih podataka primjenjivi su jedino u slučajevima kada pred njima nemaju prednost Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Na obradu podataka temeljem legitimnih interesa Društva možete uložiti prigovor te u tom slučaju nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode, odnosno ako je takva obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva. 

 

4. Kategorije i vrste osobnih podataka koji se obrađuju

 

4.1. Osobni podaci koje obrađujemo odnose se na podatke naših klijenata: podaci o ugovaratelju, osiguraniku, korisniku osiguranja, kao i (kada je primjenjivo) o njihovim opunomoćenicima, skrbnicima, zakonskim zastupnicima i nasljednicima, članovima obitelji osiguranika i/ili ugovaratelja osiguranja kada je to potrebno (primjerice, za dokazivanje srodstva). Obrada Vaših osobnih podataka ograničena je samo nužne podatke u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

4.2. Kategorije podataka koje obrađujemo su opći identifikacijski, kontaktni i dostavni podaci, podaci vezani uz fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski i socijalni identitet ispitanika, podaci koji se odnose primarno na zdravlje, a moguće i one koji se odnose na osnovanu sumnju ili osudu za počinjenje kaznenih i prekršajnih djela, samo kada je zakonom izričito propisano da se takvi podaci moraju prikupljati. Posebne kategorije osobnih podataka iz čl. 9. Uredbe Društvo obrađuje samo kada za to postoji zakonom propisana obveza.

4.3. S obzirom na kategorije podataka navedene u točki 4.2 ovog dokumenta, vrste podataka koje možemo obrađivati su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), uvid i preslika službenog osobnog dokumenta, broj i naziv izdavatelja službenog osobnog dokumenta, datum i mjesto rođenja, spol, visina, tjelesna masa, državljanstvo, zaposlenje, prebivališna i kontakt adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj i broj telefaksa (ako je primjenjivo, odnosno ako je ispitanik dobrovoljno dao te podatke), podaci o državi porezne obveze i porezni broj, podaci o političkoj izloženosti, podaci o srodstvu, bračni status/obiteljsko stanje, uvid i preslika kartice Vašeg tekućeg računa, podaci o Vašem IBAN-u (broj računa), podaci o vinkulaciji Vaše police osiguranja, podaci o zdravlju (bolesti, povrede, stanja, navike, podatak o osobnom liječniku, podaci o obavljenim zdravstvenim pregledima i sl.), podaci o počinjenju kaznenih i prekršajnih djela ili sumnji na počinjenje istih, samo kada je zakonom izričito propisano da se takvi podaci moraju prikupljati.

 

5. Način prikupljanja osobnih podataka

 

5.1. Društvo prikuplja Vaše osobne podatke izravno od Vas ili posrednika u osiguranju koji za Društvo obavljaju poslove distribucije osiguranja te iz drugih izvora, kao što su: javne baze podataka, Vaš poslodavac, pružatelji zdravstvenih usluga (liječnici, ljekarne), odvjetnici, javni bilježnici, tijela javne vlasti (Ministarstva) i dr.

 

6. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

 

6.1. Ako je to za ispunjenje svrha obrade osobnih podataka navedenih od točki 3. ovog dokumenta nužno, osim Društva koje kao Voditelj obrade ima pristup Vašim osobnim podacima, Vaše osobne podatke mogu obrađivati i primatelji osobnih podataka navedeni u točki 6.2, vodeći pri tome računa o sigurnosti te obrade u skladu sa zahtjevima Uredbe propisanim u čl. 32.

6.2. Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni drugim primateljima uslijed ispunjenja naših zakonskih obveza, odnosno opravdanog zahtjeva tijela javne vlasti (primjerice, sudovi, sudski vještaci, odvjetnici i javni bilježnici, Ured za sprječavanje pranja novca, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija itd.), primatelji kojima Vaši osobni podaci moraju biti dostupni radi ostvarenja svrhe u koju su prikupljeni (primjerice posrednici u osiguranju, banke, zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici, liječnici cenzori, konzultanti, odvjetnici, IT društva koja za Društvo obavljaju različite usluge, pružatelji poštanskih usluga), primateljima s kojima Društvo ima ugovor o suradnji radi izvršenja svojih zakonskih obveza (primjerice, revizorske kuće, itd.) te društva unutar Wüstenrot Grupe (npr. za potrebe SPNFT). 

6.3. Nadalje, Društvo može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, pripajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine, dionica Društva, uključujući stečajni ili drugi sličan postupak te u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

6.4. Pri svakom ustupanju Vaših osobnih podataka ovlaštenim primateljima isti će Vaše osobne podatke koristiti samo u svrhe, obimu i prema nalogu koji daje Društvo, izuzev slučajeva kada se Vaši osobni podaci ustupaju državnim tijelima s ciljem zadovoljenja naših zakonskih obveza.

 

7. Gdje se obrađuju Vaši osobni podaci

 

7.1. Vaše osobne podatke obrađivat će osobe i primatelji navedeni u točki 6. isključivo unutar EU te će iste osobe i primatelji biti vezani ugovornim obvezama povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja o zaštite osobnih podataka. Društvo ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje i pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka. 

 

8. Informacije o namjeri prijenosa osobnih podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postoji li odluka o primjerenosti

 

8.1. Društvo nema namjeru prenositi Vaše osobne podatke primatelju u treće zemlje osim ako za to postoji zakonska obveza Društva. 

 

9. Razdoblje pohrane osobnih podataka i kriteriji za utvrđivanje tog razdoblja

 

9.1. Vaše ćemo osobne podatke pohranjivati na način koji omogućuje Vašu identifikaciju u vremenskom razdoblju koje je određeno svrhom obrade, zakonskim odredbama i propisima kojima je utvrđeno razdoblje čuvanja podataka te odredbama internih akata kojima se razdoblje čuvanja podataka propisuje s ciljem zaštite prava i interesa zainteresiranih osoba iz ugovora o životnom osiguranju ili prava i interesa Društva, odnosno dok za to postoji legitiman interes ili valjana privola.

 Društvo neće obrađivati ili čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito.

 

10. Prava ispitanika, odnosno pojedinca čiji se osobni podaci obrađuju

 

10.1. Člancima 15.-21. Uredbe propisana su Vaša prava u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka za koja je Društvo obvezno dati Vam povratnu informaciju o podnesenom zahtjevu u razumnom roku, odnosno najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, s obzirom na složenost zahtjeva i broj zaprimljenih zahtjeva. Ovisno o svrsi obrade, Vaša su prava sljedeća:

  • pravo na pristup osobnim podacima
  • pravo na ispravak osobnih podataka
  • pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“)
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
  • pravo na prijenos podataka
  • pravo na prigovor
  • pravo na povlačenje suglasnosti/opoziv privole

10.2. Pravo na pristup osobnim podacima – odnosi se na Vaše pravo da nas kontaktirate u bilo kojem trenutku i zatražite potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te, ukoliko se isti obrađuju, pristup svojim osobnim podacima i informacijama o roku i svrsi obrade te kategorijama osobnih podataka, primateljima i pravima koja imate vezano uz zaštitu osobnih podataka. 

10.3. Pravo na ispravak osobnih podataka – odnosi se na Vaše pravo traženja ispravka netočnih osobnih podataka, odnosno dopune nepotpunih osobnih podataka koje obrađujemo.

10.4. Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) – odnosi se na Vaše pravo traženja brisanja osobnih podataka ako više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako je njihova obrada nezakonita, ako nakon opoziva privole ne postoji druga pravna osnova za obradu i sl.

10.5. Pravo na ograničenje obrade – odnosi se na Vaše pravo traženja ograničavanja obrade osobnih podataka na određeni vremenski rok uz uvjete da: osporavate točnost osobnih podataka, obrada je nezakonita no umjesto brisanja tražite ograničenje obrade osobnih podataka, Društvu podaci više nisu potrebni no daljnju obradu zahtijevate Vi za svoje pravne zahtjeve i/ili ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka za koju se treba utvrditi nadilaze li naši legitimni interesi za obradu Vaše razloge.

10.6. Pravo na prenosivost podataka – odnosi se na Vaše pravo prenošenja svojih osobnih podataka iz Društva drugom voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, bez ometanja od strane Voditelja obrade. Po pitanju ispunjavanja prava ispitanika na prenosivost podataka Društvo može izvršiti svoju obvezu samo ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 20. st. Uredbe.

10.7. Pravo na prigovor – odnosi se na Vaše pravo ulaganja prigovora na obradu Vaših osobnih podataka ako se obrada podataka temelji na našim legitimnim interesima. 

Ako smatrate da Vaše podatke ne obrađujemo u skladu s Uredbom i drugim propisima u svezi zaštite osobnih podataka, svoj prigovor možete podnijeti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakte navedene u točki 1.3. ovog dokumenta, a prigovor možete podnijeti i nacionalnom nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka, na adresu Selska 136, 10 000 Zagreb ili e-mail azop@azop.hr ili nadzornom tijelu unutar Europske unije.

10.8. Pravo na povlačenje suglasnosti/opoziv privole – odnosi se na Vaše pravo na opoziv privole u slučajevima kada se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli u bilo kojem trenutku, s tim da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila prije no što je privola opozvana. Opoziv privole možete uputiti poštom na adresu Wüstenrot životno osiguranje d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb, elektronskom poštom na adresu szop@wuestenrot-osiguranje.hr ili na broj telefaksa +385 1 5005 869.

10.9. Postupanje po Vašem zahtjevu u svrhu ostvarivanja Vaših prava Društvo može odbiti samo ako je dokazivo da nismo u mogućnosti utvrditi Vaš identitet, odnosno identitet pojedinca na kojeg se odnose primjenjiva prava. 

10.10. Ako nisu zadovoljeni potrebni uvjeti za ostvarivanje Vaših prava, koji su propisani Uredbom za svako pojedino pravo u člancima 15.-21., Društvo nije obvezno, odnosno nije u mogućnosti postupiti prema Vašem zahtjevu.

 

11. Napomene o ažuriranju ovog dokumenta

 

11.1. Ovaj dokument o postupanju s osobnim podacima redovno se ažurira, a njegova najnovija verzija uvijek je dostupna na službenim internetskim stranicama Društva www.wuestenrot-osiguranje.hr, kao i kod svih naših ugovornih zastupnika. Ako se u odnosu na ovaj dokument u obradi podataka i našem postupanju s istima dogode važnije promjene, bit ćete izravno obaviješteni.

 

U Zagrebu 01. prosinca 2021. godine